World Impact Bible Institute Thailand

สถาบันพระคริสตธรรมเพื่อชีวิต

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
Home คณาจารย์ผู้สอน -เจ้าหน้าที่

อาจารย์ และหน้าที่รับผิดชอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

ศจ. มาร์วิน    อีนอส    (ผู้อำนวยการ)
เกิดวันที่  28 มีนาคม 2500 อายุ 53  ปี
วิชาที่สอน : การเป็นผู้นำ   หลักข้อชื่อขั้นพื้นฐาน
ของประทานงานรับใช้  การเทศนาตามหลักพระคัมภีร์
กฎการสอน 7 ประการ


ศจ..แอนนา   อีนอส    (ฝ่ายวิชาการ)
เกิดวันที่ 19เมษายน 2498 อายุ 55 ปี
วิชาที่สอน : ความเชื่อ -การรักษาโรคจากสวรรค์
พันธกิจมิชชั่น - พระธรรมวิวรณ์ -ภาษาอังกฤษ

 


ศจ.ลินดา    บาวร์เดน
เกิดวันที่  25  กันยายน  2486  อายุ 67  ปี
วิชาที่สอน : การอธิษฐานเผื่อ- ของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
ภาษาอังกฤษ - การประกาศ -พันธสัญญาพระโลหิต
พันธกิจการรับใช้เด็ก  -หลักการอธิษฐาน

 


 


อ.พรนภา  พอใจ
เกิดวันที่  16   กันยายน  2524 อายุ 29  ปี
วิชาที่สอน : ผลฝ่ายพระวิญญาณ  - คริสตจักร
หลักข้อเชื่อขั้นพื้นฐานเด็ก
ประวัติศาสตร์คริสตจักร - การบรรลุเป้าหมาย
นักฟื้นฟูนักปฏิรูป -เบญจบรรณ -ผู้นำ 30 วัน  
งานรับผิดชอบ
-เป็นผู้ดูแลนักศึกษาปี 1  -พนักงานบัญชี
-ผู้แปล  -เป็นผู้นำกลุ่มเซลล์


นิติพงษ์      ในหลวง
เกิดวันที่  25 สิงหาคม2521 อายุ 32  ปี
วิชาที่สอน : พระธรรมฮีบรู- ชีวิตอาจารย์เปาโล  
ศาสนศาสตร์ระบบ -การเทศนาตามแนวพระคัมภีร์
คริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์งาน
-ดูแลนักศึกษาปี3    -กลุ่มเซลล์ไอ่สี   วรกาย
เกิดวันที่  25   พฤษภาคม  2524 อายุ 29  ปี
วิชาที่สอน : สำรวจพระคัมภีร์ใหม่ -การนมัสการเป็นวิถีชีวิต
สำรวจพระคัมภีร์เดิม
งานรับผิดชอบ
-เป็นผู้นำเซลล์   -สอนดนตรีสรพงษ์     หยกขุมทรัพย์
เกิดวันที่  25 พฤษภาคม2525อายุ28 ปี
วิชาที่สอน
ครอบครัวคริสเตียน งานอุปการะและบริการ
ภาษาอังกฤษ  ปี 1  ปี  2  ปี3
งานรับผิดชอบ
-เป็นผู้นำเซลล์  -เป็นผู้ดูแลนักศึกาษาปี 2
-แผนกช่างต่างๆ


มาลี   อ้ายแสน
เกิดวันที่  15กรกฎาคม2525 อายุ 28  ปี
วิชาที่สอน
พระธรรมกิจการ จริยธรรมคริสเตียน
งานรับผิดชอบ เป็นผู้นำเซลล์

 

 

พวงผกา    หยกขุมทรัพย์
เกิดวันที่  1มกราคมค  2524 อายุ29  ปี
วิชาที่สอน : ผู้เผยพระวจนะในพระคัมภีร์เดิม
งานรับผิดชอบ
-ผู้ช่วยกลุ่มเซลล์-เดินเอกสาร
-เอกสารนักศึกษา


รุจีรัตน์     ปอข่อย
เกิดวันที่  9   มีนาคม  2525อายุ28ปี
วิชาที่สอน : สงครามฝ่ายวิญญาณ  -พระธรรมยากอบ
พระธรรมยอห์น -ความบริสุทธิ์
งานรับผิดชอบ
ผู้ช่วยเซลล์     ผู้ช่วยดูแลปี 3
เอกสารต่างๆในออฟฟิค

ยุพิน     สายใจเริงทรัพย์
เกิดวันที่  22   กรกฎาคม  2524อายุ29ปี
งานรับผิดชอบ
ดูแลเกี่ยวกับห้องครัว
ผู้ช่วยเซลล์

พรพรรณ   สนวิเศษณ์
เกิดวันที่  15   พฤษภาคม  2529อายุ24ปี
งานรับผิดชอบ
ดูแลชั้นเรียนเทศนา  ปี1  ปี2
ติดต่อประสานงาน
ผู้นำเซลล์

สุริยา    ฤทธิ์เกรียงไกร
เกิดวันที่  15   สิงหาคม  2530อายุ23  ปี
วิชาที่สอน
การจัดการเวลาและการเรียน
ผู้ช่วยสอนปี 3  
งานรับผิดชอบ
ผู้นำเซลล์


นิรันดร์      สนวิเศษณ์
เกิดวันที่  1 พฤษภาคม  2528 อายุ 25  ปี
วิชาที่สอน : ผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษปี 1  ปี2  ปี 3
-ผู้นำเซลล์

 

จันทนา    ภารดรภาค
เกิดวันที่  18   มิถุนายน  2530 อายุ 23  ปี
-พี่เลี้ยงเด็ก

 


นายทิวทัศน์    คำแสน
เกิดวันที่ 18ตุลาคม 2521อายุ 32  ปี
-ผู้ฝึกงาน


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2010 เวลา 13:15 น.  

พระวจนะเพื่อชีวิต

1ปต 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย 8 ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

Search